30º hotels

JURIDISCHE WAARSCHUWING

Commercieel gebruik

 

Verantwoordelijk voor de behandeling

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens onder dit privacybeleid is:

EHO GRUP TURISTIC SL., hierna “ 30º hotels ” NIF: B55343222 Adres: Carrer Barcelona, 18 08370 Calella, Barcelona Web: www. 30degreeshotels.com Geregistreerd in het handelsregister van Barcelona, volume 47121, folio 197, blad B541884, vermelding 3. Bij 30º hotels erkennen we het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens en streven we ernaar deze op verantwoorde wijze en in overeenstemming met beschermingswetten van gegevens.

Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn gegevens die u identificeren of identificeerbaar maken. Via de website verzamelen wij, in de daarvoor bestemde vakjes, de persoonlijke gegevens die de gebruiker aan ons meedeelt: naam, achternaam, e-mail, telefoon, postadres, stad, enz. evenals alle gegevens die u ons vrijwillig verstrekt via een van de sociale netwerken waarin de gebruiker is geregistreerd. In dit geval zal de privacy afhangen van de instellingen die door de gebruiker zijn ingesteld, evenals van de algemene voorwaarden van het sociale netwerk zelf.

Het bezoek van de gebruiker aan de website impliceert niet dat hij of zij enige informatie moet verstrekken over zijn/haar persoonsgegevens. Indien verstrekt, zullen de gegevens echter te allen tijde rechtmatig worden verwerkt met inachtneming van de principes en rechten vervat in de RGPD 2016/679 van 27 april 2016 en de LOPDGDD 3/2018 van 5 december.

Doel, duur en rechtmatigheid van de verwerking: Wij verwerken de gegevens die de gebruiker ons verstrekt voor de volgende doeleinden:

  • Reageer op het verzoek of verzoek van de gebruiker via het contactformulier op de website. Wij verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens van de gebruiker om uw verzoek, een vraag of elk verzoek dat u via het genoemde formulier indient, te kunnen verwerken en beheren. Wij bewaren deze gegevens gedurende de tijd die nodig is om aan uw verzoek te voldoen en gedurende de wettelijk vastgestelde tijd met een minimale duur van 3 jaar. De basis voor de legitimatie van de gegevensverwerking is de toestemming die de gebruiker geeft door het acceptatievakje van ons privacybeleid te selecteren voordat het verzoek wordt verzonden. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat de wettigheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan wordt aangetast.
  • Verzenden van bulletins en nieuwsbrieven over de producten van 30º hotels . Met toestemming van de gebruiker verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens om u informatie te kunnen sturen over onze producten en diensten. Wij bewaren deze gegevens zolang de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking ervan niet intrekt en gedurende de wettelijk vastgelegde tijd met een minimumduur van 3 jaar.

 

De basis voor het legitimeren van de gegevensverwerking is de toestemming die de gebruiker geeft door het acceptatievakje voor ons privacybeleid te selecteren voordat hij zich abonneert op de nieuwsbrief in het formulier dat voor dit doel op de website is ingeschakeld. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat de wettigheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan wordt aangetast.

  • Voor profilering. Wij verzamelen analysegegevens over de aankopen van de gebruiker, zijn interesses en voorkeuren. Op deze manier kunnen wij u producten en diensten aanbieden die voor u interessant kunnen zijn. Wij bewaren deze gegevens zolang de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking ervan niet intrekt en gedurende de wettelijk vastgelegde tijd met een minimumduur van 3 jaar.

 

De legitieme basis voor profilering is de toestemming van de gebruiker door het overeenkomstige vakje te accepteren. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat de wettigheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan wordt aangetast.

  • Registreer u als een “geregistreerde gebruiker” via het registratieformulier dat zich op de website bevindt en waarmee de gebruiker toegang krijgt tot zijn privé-servicegedeelte en hem kan informeren over onze activiteiten, en hem op elektronische wijze commerciële berichten of nieuws over onze diensten kan sturen . Wij bewaren deze gegevens zolang de gebruiker niet om verwijdering uit het register vraagt en gedurende de wettelijk vastgestelde tijd met een minimale duur van 3 jaar.

 

De basis voor het legitimeren van de gegevensverwerking is de toestemming die de gebruiker geeft bij registratie via het registratieformulier en het selecteren van het acceptatievak voor ons privacybeleid voordat u uw verzoek verzendt. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat de wettigheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan wordt aangetast.

  • Beheer onze sociale netwerken en stuur u informatie over onze activiteiten en producten. Wij bewaren deze gegevens zolang de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking ervan niet intrekt en gedurende de wettelijk vastgelegde tijd met een minimumduur van 3 jaar.

De legitieme basis voor het beheren van onze sociale netwerken en het sturen van onze activiteiten en nieuws naar u is de toestemming die u ons hiervoor geeft. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat de wettigheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan wordt aangetast.

  • Beheer reserveringen en bied accommodatiediensten in ons etablissement aan gebruikers via ons reserveringsformulier op de website. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie tussen partijen bestaat, alsmede gedurende de wettelijk vastgelegde periode met een minimale duur van 3 jaar. De legitieme basis voor het verzorgen en beheren van de reservering die de gebruiker via het webformulier heeft gemaakt, is de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is. Als de gebruiker zijn persoonlijke gegevens niet verstrekt, kan zijn reservering niet worden beheerd en kan de gevraagde dienst niet worden geleverd.

Overdracht of mededeling van persoonsgegevens en internationale overdrachten: Uw gegevens worden niet doorgegeven of overgedragen aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat of aan de aan de Verwerkingsverantwoordelijke gekoppelde dienstverleners die optreden als gegevensverwerker.

Internationale overdrachten vinden niet plaats. Indien dit op enig moment zou kunnen gebeuren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld om uw toestemming te verkrijgen.

Gegevens bijwerken Het is belangrijk dat, zodat we persoonlijke gegevens actueel kunnen houden, de gebruiker ons altijd op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen. Anders zijn wij niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid ervan.

De gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonlijke gegevens waar zijn, garandeert dat alle verstrekte informatie overeenkomt met de werkelijke situatie, dat deze bijgewerkt en nauwkeurig is, en is verplicht om elke wijziging mee te delen.

Gegevens van derden Als de gebruiker gegevens van derden voor welk doel dan ook aan 30º hotels verstrekt, garandeert hij dat hij deze gegevens rechtmatig heeft verkregen, dat hij de betrokkenen vooraf heeft geïnformeerd, hun toestemming heeft verkregen om deze door te geven en dat de verstrekte informatie exact en correct is. waarheidsgetrouw..

Verplicht karakter van de gevraagde informatie Op al onze formulieren staat bij de verplichte gegevens een asterisk (*). Als de gebruiker deze velden niet verstrekt, of het vakje om het privacybeleid te accepteren niet aanvinkt, is het verzenden van de informatie niet toegestaan.

Rechten van belanghebbenden:

U heeft recht op toegang tot uw gegevens en het verkrijgen van bevestiging van de verwerking ervan, evenals een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. U hebt het recht om deze bij te werken en om rectificatie van gegevens te verzoeken die onjuist zijn, of om verwijdering te verzoeken wanneer de gegevens niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. U kunt beperking van de verwerking van uw gegevens aanvragen en u tegen de verwerking ervan verzetten door uw toestemming in te trekken, en u kunt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Evenzo heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen Carrer Barcelona, 18 08370 Calella (Barcelona). E-mail: info@30degreeshotels.com

Als u van mening bent dat er niet naar behoren rekening is gehouden met uw rechten, heeft u het recht om een claim in te dienen bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit, op www.aepd.es

Gegevensverwerking van minderjarigen Degene die de gegevens verstrekt via de formulieren op deze website en de verwerking ervan accepteert, verklaart dat hij of zij ouder is dan 14 jaar en dat de toegang tot en het gebruik van het portaal verboden is voor minderjarigen onder die leeftijd. Als de Verwerkingsverantwoordelijke op enig moment constateert dat een minderjarige jonger dan 14 jaar persoonlijke gegevens heeft verstrekt, zullen wij overgaan tot het annuleren ervan. Op dezelfde manier kunnen ouders of voogden in ieder geval contact opnemen met 30º-hotels om de toegangsaccount te blokkeren van minderjarigen onder hun hoede die zich hebben geregistreerd door hun identiteit te vervalsen.